Obchodní podmínky

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO NÁKUP NA INTERNETOVÉM PORTÁLE WWW.VYSIVEJ.CZ. PODMÍNKY BLÍŽE UPŘESŇUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A KUPUJÍCÍHO

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Společnost: Vyšívej.cz

IČO: 01620541


kontaktní e-mail: info@vysivej.cz
tel: +420 602 354 270
Bankovní spojení Fio banka: 2102119204/2010

IBAN CZ7520100000002102119204

SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX

 1. INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné poskytovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

Způsob platby:

Kupující si má možnost zvolit způsob úhrady zboží - dobírkou, převodem z účtu. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 

 1. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ3.1. Výběr zboží k objednání, objednávka, uzavření smlouvy.
Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách WWW.VYSIVEJ.CZ. U každého produktu je uveden název zboží, popis, cena a popřípadě další doplňující informace. Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním objednávky uzavírá Kupující smlouvu s Poskytovatelem o závazném objednání zboží od Dodavatele. Po úspěšném vytvoření objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Poskytovatele. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena. Odesláním objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami užití, a že s nimi souhlasí. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.2. Cena a způsob platby.
Cenou se pro účely těchto Všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky.
 Poskytovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550 Kč. Poskytovatel se zavazuje kompenzovat Kupujícím (pouze spotřebitelům) dodatečně vzniklé náklady - CLO, DPH a poplatek za celní projednání formou poukázky na další nákup, příp. refundem. Zahraniční dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy od nich na zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem, případně jinou nabízenou online platební metodou nebo dobírkou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Pokud je zvolen způsob platby dobírkou - je objednávka závazná po objednání zboží.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Povinnost evidence se týká plateb uskutečněných platbou platební kartou online, netýká se plateb uskutečněných bankovním převodem nebo platbou složenkou přímo na účet poskytovatele. 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ

Zboží dodává Dodavatel. Dodavatel dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 40 kalendářních dnů od potvrzení objednávky. Portál www.vysivej.cz je zprostředkovatelem nákupu zboží z Asie. Zboží je doručeno obvykle během 10-40 dnů. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. V ojedinělých případech může dojít ke zdržení zásilky, maximálně o 20 dní z důvodu přetížení pošty nebo svátků. Děkujeme za pochopení. 

Cena a způsob doručení:

Dopravu zboží provede smluvní přepravce dodavatele. Zboží bude dodáno na místo určené kupujícím v objednávce. Pokud si kupující zboží v určené lhůtě nevyzvedne a vrátí se zpět prodávajícímu, je na tuto skutečnost prodávajícím upozorněn a je možnost opětovného zaslání - náklady na druhé zaslání výrobků hradí kupující.

Cena dopravy je určena tarifem smluvního přepravce.

 

 1. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě nutnosti a dotazů nás prosím kontaktujte na email: info@vysivej.cz

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující poskytovateli zašle nebo předá v 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Poskytovatel je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů po odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které poskytovatel odpovídá. Kupující může u poskytovatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to v povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Poskytovatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD
Poskytovatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. U vybraného zboží se poskytovatel zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku. 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě nutnosti reklamace obdrženého zboží od dodavatele, Vám rádi budeme zdarma asistovat, prosím kontaktujte nás na email info@vysivej.cz Kupující je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Poskytovatel se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit, včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek. 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Poskytovatel umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Poskytovatel je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující poskytovateli sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

 1. REKLAMACE

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.

Při reklamaci postačuje provozovateli e-shopu doložení původu zboží fakturou.

Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně, telefonicky nebo e-mailem, přičemž uvede charakteristiku závad. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.

Reklamaci lze uplatnit pouze v případě nekompletnosti zboží. Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky: Dodání chybějícího zboží nebo jeho částí. Opravu závady, výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
- zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
- zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
- zboží bylo poškozeno živly

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Respektujeme vaše soukromí. Ovšem abychom vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. 

Údaje, které zadáváte při registraci. 

Fyzická osoba:
Jméno a příjmení 
Úplnou poštovní adresu 
Telefon
Adresu elektronické pošty 

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Nakupujete-li zboží jako právnická osoba a chcete platit převodem z bankovního konta firmy, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

Právnická osoba:
Název firmy 
Jméno a příjmení kontaktní osoby 
Úplnou poštovní adresu 
Telefon 
Adresu elektronické pošty 
IČO 
DIČ 

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu v internetovém obchodě, jsou uloženy pod jménem a heslem v databázi, kde jsou chráněny před zneužitím.

Evidované údaje zákazníků jsou používány výhradně pro potřeby internetového obchodu. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetím stranám. Pokud zákazník souhlasí, je jeho e-mailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu Newsletter.

Toto je možné zrušit na každém doručeném e-mailu. Informace o obsahu obchodu jsou uchovávány pouze po dobu vyřizování zakázky, poté jsou nevratně smazány.

Kontaktní údaje prodávajícího: 

Provozní doba internetového portálu:

PO – PÁ: 8.00  – 17.00hod.
Prosíme, kontaktujte nás, odpovíme v nejbližším možném termínu. Nejpozději do 24 hodin (o víkendech i do 72 hodin)


Provozovatelem portálu je Jakub Sedlák
IČO: 01620541


Email:
info@vysivej.cz
Tel: +420 602 354 270